30 Mart 2008 Pazar

Türkiye Yeşilleri'nin Programında Enerji Politikaları

TÜRKİYE YEŞİLLERİ PROGRAM TASLAĞINDA "ENERJİ" BAŞLIĞI
Son güncelleme 20 Ocak 2008

Daha az enerjiyle daha çok iş
Yeşiller, fosil yakıtların yarattığı yerel tehditleri ve sera gazları sonucu ortaya çıkan küresel
ısınma gibi küresel bir tehdidi görmezden gelmez. Nükleer enerji de riskleri, maliyeti ve nükleer
silahla ilişkisi nedeniyle kabul edilemez.Yeşillerin enerji politikasında öncelik yenilenebilir enerji
kaynakları, enerji verimliliği ve enerji tasarrufuna verilir.

Endüstriyel anlamda üretilen enerji bugün insanların temel ihtiyaçlarına yanıt vermekten çok,
tüketim toplumunun sonu gelmeyen, yaratılmış gereksinmelerine yanıt veren bir araç olarak
kullanılmaktadır. Tüketim toplumunu desteklemek adına yıllardır empoze edilen, “gelişmiş
ülkelerin çok enerji harcaması masalı” tam bir düzmecedir. Bugün esas olan daha az enerjiyle
daha çok iş yapmayı bilmektir.

Sınırlı enerji kaynaklarının adaletsiz paylaşımı ve emperyalist ülkelerin daha çok enerji tüketme
hırsları dünyada enerji savaşlarına neden olmakta ve bu nedenle binlerce insan hayatını
kaybetmektedir. Yine sınırlı ve belli güç odaklarının kontrolünde olan bu enerji kaynakları ülkeler arası tehdit unsuru olarak da kullanılmaktadır. Yeşiller bu nedenle, sınırlı kaynaklardan sınırsız kaynaklara, tüketimden tasarrufa, tekellerin ürettiği ve kontrol ettiği enerji yerine bireyler ve kooperatiflerin kontrolünde olan enerji üretimine geçişi gerektiren bir enerji devrimini hayata geçirmeyi kendisine hedef belirler.

Talep Değil Arz Yönetimi
Enerjide talebi değil arzı yöneten politikalar devreye sokulacaktır. Aksi takdirde enerji krizi
kaçınılmazdır.

Yeşiller, Türkiye için bir enerji stratejisi belirlemeyi ve yenilenebilir enerji kaynakları için
hedefler koymayı savunur. Bu sayede lobilerin etkisiyle yapılan plansız enerji yatırımlarının önü
kapanır, halkın parası çarçur edilmez.

Nükleer çözüm değil, sorundur
Yeşiller, öngörülemez maliyetleriyle ülkeleri ekonomik batağa sürükleyen, gerek binlerce yıl
radyoaktif kalan atıkları gerek sık sık yaşanan kaza ve sızıntılarla tüm canlıların hayatını tehdit
eden nükleer enerjiye karşıdır ve politikalarında yer vermez. Nükleer santraller ve nükleer
silahlar arasındaki güçlü bağ, Yeşiller’in barışçıl profiliyle bağdaşmaz.

Yenilenebilir enerji
Yeşiller, nükleer santral gibi 200-300 kişinin iş bulduğu projeleri değil, teknolojisinin ve imalatının rahatlıkla Türkiye’de yerli kaynaklarla yapılabileceği rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, 10 megawat’ın altındaki küçük hidroelektrik santraller gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih eder. Yenilenebilir enerji fosil yakıt ve nükleer santrallere göre kat kat daha fazla istihdam yaratır. Her yıl milyarlarca dolarlık yatırımlara sahne olan enerji sektörünün istihdama katkısı mutlaka arttırılmalıdır.

Yeşiller, fosil yakıtlara ve nükleer enerji santrallerine dolaylı ya da direkt olarak teşvik
verilmesine karşıdır. Petrol ve doğalgaz kartellerinin, ekolojik dengeyi hiçe sayarak tüketim
alışkanlıklarından taviz vermeyen emperyalist ülkelere enerji sağlamak amacıyla Türkiye’yi bir
geçiş yolu olarak kullanmasına göz yumulamaz. Türkiye, bu ekolojik riski almak zorunda değildir.
Yeşiller, doğal yaşam ve biyoçeşitliliğin ortadan kalkması, iklim değişikliği, ekolojik dengenin
bozulması, tarihsel mirasın sulara gömülmesi gibi cidi sorunlar yaratan, insanları göçe zorlayan ve yerel kültürleri tahrip eden büyük baraj ve hidroelektrik santrallara karşıdır, yeni büyük
barajların yapılmasına karşı mücadele eder.

Tasarruf şart
Enerji yoğunluğunu düşürmek, iletim ve dağıtım kayıplarını en aza indirmek, Yeşiller’in enerji
politikası içinde birincil hedeflerinden biridir. Son 10 yılda, hemen hemen her Avrupa ülkesinde
enerji yoğunluğu yüzde 10 ila yüzde 30 arasında azalmıştır. Aynı süre içinde geçmiş hükümetlerin bu konuyu gündeme dahi almaması yüzünden Türkiye’de hiç bir ilerleme olmamıştır. Bugün Türkiye, aynı işi yapmak için Almanya’dan 3 kat daha fazla enerji harcamaktadır.

Enerjide doğalgazın payı, başta elektrik üretimi olmak üzere azaltılacaktır. Güneş ve jeotermal
enerjiyle ısınma ihtiyacını karşılayabilecek illere doğalgaz götürülmesini öngören projeler bir an
önce durdurulacaktır.

Önce verimlilik
Yapılarda enerji verimliliğini ön planda tutan standartlar derhal yürülüğe konulacak ve
uygulamada bu standartlara uymayan projelere onay verilmemesi sağlanacaktır. Sadece izolasyon değil, yapıların güneş ışığından azami derecede yararlanmasını sağlayacak imar planlarına izin veren yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Türkiye’de çift taraflı sayaç sistemine geçilerek, konutların kendi elektriği üretmesi teşvik
edilecektir. Bu sayede iletim kayıpları düşürülecek, başta güneş enerjisi olmak üzere diğer
yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı ve dolayısıyla yurt içinde üretimi arttırılacaktır.
Enerji yatırımlarının ekonomiyle olan bağını yıllardır görmezden gelen hükümetler yüzünden
Türkiye’de büyük bir kaynak israfı yapılmıştır. Enerji stratejisi ve hedefleri olmayan hükümetler
lobilerin bilerek ya da bilmeyerek etkisi altında kalmış ve geride onlarca yolsuzluk dosyası
bırakılmıştır. Büyük santral ve büyük ihaleler büyük yolsuzlukları beraberinde getirmiştir.
Yolsuzlukların önüne geçilmesinde halkın bizzat içinde yer aldığı kooperatiflerin enerji
yatırımlarını ele alması önemli rol oynayacaktır.

Yeşiller, yerel ve küçük ekonomilerin desteklenmesinde, yerel ve küçük enerji kaynaklarının
tercih edilmesinin öneminin farkındadır. Büyük enerji tekellerinin kırılmasında kendine yeterlilik
anahtar kelime olacaktır. Büyük enerji yatırımları değil, küçük santraller ve küçük yatırımcı
desteklenmelidir. Mikro-üretim santralleri gündeme getirilecektir.

Enerjide bağımsızlık için sadece yerli kaynakları kullanmanın yetmeyeceği ortadadır. Ülke
içindeki kaynakların büyük firmalar, ortak hareket eden birlikler tarafından yönetilmesi halk için
bir tehlikedir. Sadece kaynak çeşitliliği değil, üretici çeşitliliği ve kendi için üretim yapan bireyler
enerji politikasının görünmez kahramanlarıdır.

Enerji yatırımlarında sosyal maliyetler mutlaka hesaplanacak ve yatırım kararı bu doğrultuda
alınacaktır.

Enerji tasarrufuyla ilgili kampanyalar tüm okullarda uygulamalı olarak gerçekleştirilecek, kamu
ve özel kuruluşlarda enerji kullanımı ölçümlenecek, tasarruf ve verimlilik yöntemlerinin
uygulanması teşvik edilecektir.

Yeşiller'in Nükleersiz Enerji Eylem Planını Birlikte Hazırlıyoruz

Sevgili yeşiller ve nükleersiz bir gelecek için kafa yoran herkes,
Yeşiller olarak başlattığımız "Nükleersiz!" kampanyası dahilinde nükleer enerjinin olmadığı, fosil yakıtlar yakılarak küresel ısınmanın hızlandırılmadığı bir enerji politikası, bir yeşil ve nükleersiz enerji eylem planı hazırlıyoruz.
Bu eylem planını hep birlikte hazılamak istiyoruz.
Görüşlerinizi bu bloga post olarak atmanızı istiyoruz.
Ayrıca yazılara yorum yazarak da tartışmaya katılmanızı rica ediyoruz.
Böylece hep birlikte oluşturduğumuz bir enerji eylem planı olacak.
Bu planı 26 Nisan 2008'den önce açıklamak istiyoruz.
Haydi kaleme, pardon, klavyeye sarılın!